Personlig verneutstyr – ny forskrift

Et bilde som inneholder person, utendørs, gul, gjerde Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt en ny forskrift om personlig verneutstyr. Dette vil gi bedre vern for de ansattes helse og sikkerhet.

Den nye forskriften stiller krav til utforming og produksjon av det personlige verneutstyret som er tilgjengelig på markedet. Hensikten er å sikre vern av de ansattes helse og sikkerhet, samt fastsette regler for fritt varebytte for personlig verneutstyr i EØS-området. Det vil si at forskriften ikke gjelder krav til bruk av personlig verneutstyr.

Forskriften forvaltes av Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Den nye forskriften gjennomfører EU-forordningen EU 2016/425 i Norge, og erstatter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Den nye forskriften har følgende overgangsbestemmelser:

  • Personlig verneutstyr som omfattes av og er i samsvar med forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU), og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
  • EF-typeprøvingssertifikater og beslutning om godkjenning etter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen.

 

Del på sosiale medier: